Uvodna stran>Teme konference>(PIP)  
Novice
Program konference
Galerija
Sodelujoča podjetja
Sporočila za javnost
Nagrajeni avtorji
Izbor IKT projekta 09
Teme konference
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Lokacija
Obveščajte me
Kontakti
SD INFORMATIKA
Pogled nazaj:
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Prenova in informatizacija poslovanja (PIP)


Vodita: dr. Mojca Indihar Štemberger   Denis Stepančič  

Vedno več podjetij in drugih organizacij informatizira svoje poslovanje ali pa se med seboj povezuje z različnimi oblikami e-poslovanja. Pri tem pogosto pozabljajo na poslovne procese, ki so velikokrat nepregledni, slabo definirani in neprilagodljivi ter imajo mnogo pomanjkljivosti, npr. neenotnost pri izvajanju, podvajanje dela ter nepoznavanje celotnih procesov s strani njihovih izvajalcev. Takšno stanje je neprimerno za informatizacijo, zato je treba poslovne procese ob informatizaciji poenotiti, poenostaviti, včasih pa tudi korenito prenoviti.

Informatizacijo je treba obravnavati v okviru celovite prenove in informatizacije poslovanja. Ta se začne s strateškim obvladovanjem informatike, ki da odgovore na vprašanje, kako z informatiko podpreti vizijo ter poslovne cilje podjetja. Pri tem bi morali managerji na vseh nivojih nameniti več pozornosti informatiki in njenim možnostim ter se aktivneje vključevati v projekte prenove in informatizacije poslovanja. Šele potem bodo podjetja s pomočjo informatizacije resnično dosegla obljubljene konkurenčne prednosti.

Seveda je tudi veliko primerov dobre prakse in s sekcijo želimo spodbuditi avtorje, da svoje izkušnje delijo z udeleženci konference. Za predstavitev v okviru sekcije bomo obravnavali vse prispevke iz omenjenega področja, še posebej pa bodo dobrodošli prispevki, ki bodo predstavljali izkušnje, metode ali raziskave, povezane z naslednjimi temami:

  • Projekti prenove in informatizacije poslovnih procesov: dobre prakse, metodologije, problemi in možne rešitve, ocenjevanje uspešnosti projektov.
  • Obvladovanje pomembnih dejavnikov ob informatizaciji poslovnih procesov: organizacijske in kadrovske spremembe, organizacijska kultura, management sprememb, odnos med managementom in informatiki, vloga vodstva.
  • Obvladovanje procesov vodenja (poslovodenja) s pomočjo informacijskih tehnologij (strateško in taktično planiranje, organiziranje, nadziranje).
  • Kako vodstvo zaznava (spremlja) koristi prenove in informatizacije procesov (KPI, ROI …).
  • Izbira primerne informacijske rešitve za informatizacijo poslovnih procesov: nakup ali razvoj, izbira rešitve in ponudnika, metode in kriteriji izbire, kdo naj pri izbiri sodeluje.
  • Prenova poslovanja ob uvajanju ERP rešitev: ali je potrebna, kako se je lotiti, prilagajanje rešitev procesom ali procesov rešitvi.
  • Uvajanje konceptov managementa poslovnih procesov ob informatizaciji poslovanja: merjenje in spremljanje procesov, izboljševanje procesov.
  • Informatizacija medorganizacijskih poslovnih procesov: uvajanje e-poslovanja, managementa oskrbovalne verige (SCM), managementa odnosov z odjemalci (CRM).
  • Prenova in informatizacija poslovnih procesov v javnem sektorju.
  • Konkurenčne prednosti kot posledica prenove in informatizacije poslovnih procesov.Pokrovitelji
TERA
GIGA
Predavanje
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2009 Neolab, razvoj informacijskih rešitev